ITA:Inteegrity and Transparency Assessmentรายละเอีบดข่าว

ITA:Inteegrity and Transparency Assessmentthumb1
โครงการ วัยใส ใจสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น
2019-06-24 13:53:20

สาขาวิชารัฐศาสตร์ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง และคณะนักศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ  พิพิภัณฑ์ ต้านโกง สำนักงาน ปปช. จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒