IMG-LOGO

รายงานการประเมิน 2564ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐาน


o1 โครงสร้าง

 • O1-1มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • O1-2 คณะครุศาสตร์
 • O1-3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • O1-4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • O1-5 คณะวิทยาการจัดการ
 • O1-6 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • O1-7 สำนักงานอธิการบดี
 • O1-9 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
 • O1-10กองนโยบายและแผน
 • O1-11 กองพัฒนานักศึกษา
 • O1-12 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • O1-13 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • O1-14 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • O1-15 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • O1-16 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • O1-8 กองกลาง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

 • O2-1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • O2-2 คณะครุศาสตร์
 • O2-3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • O2-4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • O2 -5 คณะวิทยาการจัดการ
 • O2- 6 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • O2-7 สำนักงานอธิการบดี
 • O2-8 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • O2-9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • O2 10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • O2-11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี

o3 อำนาจหน้าที่

 • O3-1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • O3-2 Rajabhat University Act B.E. 2547
 • O3-4 สำนักงานอธิการบดี

 • กองกลาง
 • O3-5 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
 • O3-6 กลุ่มงานพัสดุ
 • O3-7 กองนโยบายและแผน
 • O3-8 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • O3-9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • O3-10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • O3-11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • O3-12 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • O3-13 คณะครุศาสตร์
 • O3-14 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • O3-15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • O3-16 คณะวิทยาการจัดการ
 • O3-17 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

 • O4-1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏบัติการปี พ.ศ. 2564
 • O4-2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563

o5 ข้อมูลการติดต่อ

 • O5-1 การติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • O5-2 คณะครุศาสตร์
 • O5-3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • O5-4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • O5-5 คณะวิทยาการจัดการ
 • O5-6 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • O5-7 สำนักงานอธิการบดี
 • O5-8 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • O5-9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • O5-10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • O5-11 สถาบันวิจัยและพัฒนา

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • O6-1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (กลุ่มงานวินัยและนิติกร)
 • O6-2 กฏหมายที่เกี่ยวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (กลุ่มงานกองการเจ้าหน้าที่)
 • O6-3 ฐานข้อมูลระเบียบต่าง ๆ (สำนักงานอธิการบดี)

การประชาสัมพันธ์


o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 • O7-1 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • O7-2 กิจกรรม
 • O7-3 ข่าวกิจกรรม NEW & ACTIVTIES (คณะครุศาสตร์)
 • O7-4 ข่าวประชาสัมพันธ์ NEW & ACTIVIES (คณะครุศาสตร์)
 • O7-5 ข่าวสารกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 • O7-6 ข่าวสาร (คณะมุษยศาสตร์)
 • O7-7 ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม (คณะวิทยาการจัดการ)
 • O7-8 กิจกรรม (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • O7-9 ข่าวประชาสัมพันธ์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • O7-10 ข่าวประชาสัมพันธ์ (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
 • 07-4 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


o8 Q&A

 • O8-1 Q&A มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • O8-2 ห้องข่าวทะเบียน
 • O8-3 คุยกับทะเบียน

o9 Social network

 • O9-1 Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • O9-2 Instagram มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • O9-3 youtube channel มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานการดำเนินงาน


o10 แผนการดำเนินงานประจำปี

 • O10-1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • O10-2 แผนปฏิบัติการและปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • O10-3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะเวลา 1 ปี (2561-2564) ทบทวน 2563

o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 • O11-1 รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มรภนว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564]

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • O12-1 รายผลการดำเนินงาน ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2563

การปฏิบัติงาน


o13 คู่มือหรือมาตรฐานการให้ปฏิบัติงาน

 • O13-1 คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • O13-2 คู่มือการปฏิบัติงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน)
 • O13-3 คู่มือการปฏิบัติงานของบุลากร (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • O13-4 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)
 • O13-5 คู่มือปฏิบัติงาน (สำนักงานอธิการบดี)
 • O13-6 คู่มือการปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์
 • O13-7 คู่มือการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • O13-8 คู่มือการปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • O13- 9 คู่มือการปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ
 • O13-10 คู่มือการปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การให้บริการ


014 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

 • O14-1 แนวปฏิบัติที่ดี (เว็ปไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
 • O14-2 คู่มือการจัดการอุปกรณ์WI-FI ที่ใช้งานผ่านระบบ NSRU WI-FI
 • O14-3 ขั้นตอนการสมัครสอบประกันคอมพิวเตอร์
 • O14-4 คู่มือบริการวิชาการ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
 • O14-5 คู่มือระบบจองห้อง/สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 • O15-1 สถิติการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี2564
 • O15-2 สถิติการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2564

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • O16-1 รายงานความสำรวจพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ ปี2563
 • O16-2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี2563
 • O16-3 รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

017 E-Service

 • O17-1 ระบบสมัครนักศึกษา
 • O17-2 การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา
 • O17-3 ระบบคำร้องออนไลน์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • O17-4 ระบบจองห้อง/สถานที่
 • O17-5 ระบบสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • O18-1 แผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • O18-2 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

 • O19-1 รายงานการกับกำติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รอบ 6 เดือน

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • O20-1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดการพัสดุ

 • O21-1ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • O22-1 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
 • O22-2 ประกาศร่างประกวดราคา
 • O22-3 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

 • O23-1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

 • O24-1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • O25-1 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O25-2 แผนบริหารบุคลากร-ข้อมูลปี-62-ใช้รายงาน-ปี-63-สนับสนุน
 • O25-3 แผนบริหารบุคลากร-ข้อมูลปี-62-ใช้รายงาน-ปี-63-วิชาการ (1)

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • O26-1 แผนบริหารบุคลากร-สายนับสนุน
 • O26-2 แผนบริหารบุคลากร - วิชาการ
 • O26-3 กรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • O27-1 ฐานข้อมูลระเบียบต่าง ๆ (สำงานอธิการบดี)
 • O27-2 ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ของพนักงานมหาวิยาลัย
 • O27-3 แผนบริหารบุคลากร-ข้อมูลปี-62-ใช้รายงาน-ปี-63-สนับสนุน
 • O27-4 หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
 • O27-5 การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘
 • O27-6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารบุุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2557
 • O27-7 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
 • O27-8 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
 • O27-9 หลักเกณฑ์การต่อเวลาราชการ

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • O28 -1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2562
 • O28-2 ประกาศปิดสถานศึกษา เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
 • O28-3 ประกาศปิสถานศึกษา เดือน มิถุนายน 2563
 • O28-4มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6
 • O28-5 มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11
 • 28-6 มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5
 • 28-7 มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4
 • O27-4 แผนบริหารบุคลากร-ข้อมูลปี-62-ใช้รายงาน-ปี-63-วิชาการ (1)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


029 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • O29-1 ขั้นตอนในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • O30-1 สายตรงอธิการบดี
 • O30-2 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
 • O30-3 ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • O31-1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณพ.ศ. 2564

เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


032 ช่องทางการรับฟังความคิดห็น

 • O32-1 สายตรงอธิการบดี
 • O32-2 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
 • O32-3 ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
 • O32-4 Q&A

033 การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม

 • O33-1 สายตรงอธิการบดี
 • O33-2สโมสรนักศึกษา บริหารธุรกิจ มทร.สุวรรณภูมิ ศึกษาดูงาน องค์การนักศึกษา มร.นว.
 • O33-3 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
 • O33-4 จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาคณะเทคโนฯ วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
 • O33-5 สภากาแฟ morning meeting

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • O34-1 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • O34-2 อธิการบดี มร.นว. แถลง เจตนารมณ์ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560-2564
 • O34-3 ประกาศนโยบายการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • O34-4 ประกาศนโยบายการป้องและปราบปรามการทุจริต การให้สินหรือรับสินบนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • O34-5 ประกาศนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • O35-1 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • O35-2 กิจกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล จังหวัดอุทัยธานี
 • O35-3 กิจกรรม "สถาบันพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไทย"
 • O35-4 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ MOU ความร่วมมือกับโรงเรียน 35 แห่ง ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา
 • O35-5 อบรมออนไลน์ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา
 • O35-6 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จับมือ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร ทำ MOU ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
 • O35-7 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จับมือ มทบ.31 ทำ MOU พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนวิชาการ
 • O35-8 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU
 • O35-9 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ MOU ร่วมมือกับ ส่วนราชการ จ.อุทัยธานี
 • O35-10 การปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 • O35-11 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ MOU ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
 • O35-12 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ MOU สนับสนุนด้านวิชาการกับ สพม. สพป. และอบจ. นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร สิงห์บุรี รวม 18 หน่วยงาน
 • O35-13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • O35-14 คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 • O36-1 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การกำหนด นโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 • O36-2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • O37-1 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • O38-1 ประกาศนโยบายการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • O38-2 ประกาศนโยบายป้องกันและปรามปราบการทุจริต การให้หรือรับสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • O38-3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามแการทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • O38-4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • O38-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนป้องกันการทุจริต


039 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • O39-1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2564

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 • O40-1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • O41-1 รายงานแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • O42-1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • O43-1 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 • O43-2 โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564
 • O43- 3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เรื่องมาตรการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
 • O43-4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องมาตรการการดำเนินงานในสถานณ์การการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • O43-5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่301/2564 เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 สำหรับอาจารย์และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • O43-6 บันทึกข้อความขอยกเลิกโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)