IMG-LOGO

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2567

23 มกราคม 2567
IMG

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.30 -11.30 น. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ท่านคณะบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อสร้างความรับรู้ร่วมกันถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.เพื่อสร้างความร่วมมือและส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันแก้ไข และปราบปรามปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 3.เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 4.เพื่อกำหนดนโยบายหรือทิศทางของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 5.เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 6.เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์