IMG-LOGO

งานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

21 กุมภาพันธ์ 2567
IMG

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง)