IMG-LOGO

กิจกรรม:ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมจริยธรรมในเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

7 กุมภาพันธ์ 2567
IMG

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน เป็นประธานพิธีโครงการชื่อโครงการ อบรมให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรม:ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมจริยธรรมในเจ้าหน้าที่ของรัฐ บรรยายการให้ความรู้โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี นางสาวธัญญา ชำนินอก เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 54 คน พิธีกรดำเนินรายการ นางสาวนฤมน เขียวทวิ รักาษาการหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสัมมนา 3 อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ย่านมัทรี วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2.เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจาการปฏิบัติหน้าที่ ที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้องทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ 3.เพื่อเพิ่มระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในดำเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4.ดำเนินการขับเคลื่อนจริยธรรมในเจ้าหน้าที่ของรัฐในรูปแบบของการอบรม