IMG-LOGO

กิจกรรม : การส่งเสริมและความรู้แก่นักศึกษาในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

10 มกราคม 2567
IMG

ที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรม : การส่งเสริมและความรู้แก่นักศึกษาในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ผศ.เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน ผู้ช่วยอธิการบดี และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 50 คน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบให้แก่นักศึกษา และเพื่อเพิ่มค่าระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีการบรรยายความเป็นมาและความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ นางขวัญฤทัย ฤทธิ์เรืองเดช เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ -ประเด็นการมีส่วนร่วม 1. เปิดโอกาสนักศึกษาที่เข้าที่เข้าร่วมการอบรมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 2. เปิดโอกาสนักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน -ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม กิจกรรมที่จัดขึ้นมีนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์รวมทั้งหมด 50 คน ได้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -ผลจากการมีส่วนรวม1. ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่นักศึกษาที่ร่วมการอบรม 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆทั้งแบบผิดกฎหมายและไม่ผิดกฎหมาย 3. สนับสนุนนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมมีพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ -การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงการพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามของนักศึกษาและปรับปรุงการเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. มีการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้มากยิ่งขึ้นพร้อมกระจายกลุ่มเป้าหมายไปยังเด็กและเยาวชนให้มากยิ่งขึ้น 3. มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานภายในของมหาวิทยาลัย ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน ให้มากยิ่งขึ้น 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต้องเป็นองค์กรที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ