IMG-LOGO

รายงานการประเมิน 2565ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐาน


o1 โครงสร้าง

 • O1-1มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • O1-2 คณะครุศาสตร์
 • O1-3 คณะวิทยาการจัดการ
 • O1-4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 01-5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 01-6 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • O1-7 สำนักงานอธิการบดี
 • 01-8 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • 01-9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 01-10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • 01-11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • 01-12 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

 • 02-1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • 02-2 คณะครุศาสตร์
 • 02-3 คณะวิทยาการจัดการ
 • 02-4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 02-5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 02-6 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • 02-7 สำนักงานอธิการบดี
 • 02-8 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • 02-9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 02-10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • 02-11 สถาบันวิจัยและพัฒนา

o3 อำนาจหน้าที่

 • 03-1 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
 • 03-2 คณะครุศาสตร์
 • 03-3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 03-4 คณะวิทยาการจัดการ
 • 03-5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 03-6 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • 03-7 สำนักงานอธิการบดี
 • กองนโยบายและแผน
 • 03-9 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • 03-10 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 03-11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • 03-12 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • 03-13 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

 • 04-1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • 04-2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 -2579

o5 ข้อมูลการติดต่อ

 • 05-1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • 05-2 คณะครุศาสตร์
 • 05-3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 05-4 คณะวิทยาการจัดการ
 • 05-5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 05-6 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • 05-7 สำนักงานอธิการบดี
 • 05-8 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • 05-9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 05-10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • 05-11สถาบันวิจัยและพัฒนา

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • O6-1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (กลุ่มงานวินัยและนิติกร)
 • O6-2 ฐานข้อมูลระเบียบต่าง ๆ (สำนักงานอธิการบดี)

การประชาสัมพันธ์


o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 07-1 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • 07-2 ข่าวประชาสัมพันธ์ NEWS & ACTIVITIES คณะครุศาสตร์
 • 07-3 ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์
 • 07-5 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 07-8 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • 07-7 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
 • 07-10 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • 07-11 ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


o8 Q&A

 • 08-1Chatbot มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • 08-2 ห้องข่าวทะเบียน
 • 08-3 คุยกับทะเบียน
 • 08-4 Chatbot สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

o9 Social network

 • 09-1 Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat University
 • 09-2 Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • 09-3 Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานการดำเนินงาน


010 แผนดำเนินงานประจำปี

 • 10-1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • 10-2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 -2579

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานปี รอบ 6 เดือน

 • 011-1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน)

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • 012-1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การปฏิบัติงาน


013 คู่มือหรือมาตรฐานการให้ปฏิบัติงาน

 • 13-1 คู่มือการปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์
 • 13-2 คู่มือการปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์
 • 013-3 คู่มือการปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ
 • 013-4คู่มือการปฏิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 013-5 คู่มือการปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • 013-6คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี
 • 013-7คู่มือการปฏิบัติงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • 013-8 คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 013-9 คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • 013-10 คู่มือการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

การให้บริการ


014 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

 • 013-1 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา
 • 014-2 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับอาจารย์
 • 014-3 ขั้นตอนการให้บริการผ่านระบบคำร้องออนไลน์
 • 014-4 คู่มือการให้บริการสำนักวิทยฯ
 • 014-5คู่มือระบบจองห้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • 014-6คู่มือลงทะเบียนใช้งาน NSRU WIFT

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 • 015-1 รายงานสรุปสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • 015-2 รายงานสถิติการให้บริการ ศูนย์วิทยาบริการ (หอสมุด) และรายงานสถิติการให้บริการให้บริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • 016-1 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • 016-2 รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

017 E-Service

 • 017-1 บริการงานระคอมพิวเตอร์และระบบเครื่องข่าย
 • 017-2 ระบบตรวจสอบคุณวุฒิออนไลน์
 • 07-3ระบบจองห้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • 017-4ระบบทะเบียนเพิ่มเติม-ถอนรายวิชา
 • 017-5ตารางสอนอาจารย์
 • 017-6 ตารางสอบสำหรับนักศึกษา
 • 017-7ระบบรับสมัครออนไลน์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • 018-1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • 018-2แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 -2579

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

 • 019-1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • 020-1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดการพัสดุ

 • 021-1 แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565

022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • 022-ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

 • 023-1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน คณะครุศาสตร์
 • 023-2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน คณะวิทยาการจัดการ
 • 023-3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 023-4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 023-5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • 023-6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน สำนักงานอธิการบดี
 • 023-7สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • 023-8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 023-9สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • 023-10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน สถาบันวิจัยและพัฒนา

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

 • 024-1รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี คณะครุศาสตร์
 • 024-2รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี คณะวิทยาการจัดการ
 • 024-3รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 024-4รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 024-5รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • 024-6รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี สำนักงานอธิการบดี
 • 024-7รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • 024-8รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 024-9รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • 024-10รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 025-1ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 026-1การดำเนินการตามนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • 027-1ฐานข้อมูลระเบียบต่างๆของสำนักงานอธิการบดี
 • 027-2 ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ของพนักงานมหาวิยาลัย
 • 027-3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
 • 027-4แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2565

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • 028-1 รายงานแผนบริการทรัพยากรบุคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


029 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • 029-1คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 029-2ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์

030 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • 030-1ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 • 030-2 ช่องทางร้องเรียนทั่วไป

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • 031-1 ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 • 032-1สายตรงอธิการบดี
 • 032-2ช่องทางแสดงความคิดเห็น

033 การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม

 • 033-1ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จับมือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
 • 033-2โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคมฯ กิจกรรมที่ ๑ การผลิตวิศวกรสังคม (Social Engineer Creating - SEC) รุ่นที่ ๒ ม.ราชภัฏนครสวรรค์
 • 033-3การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำบทเรียนออนไลน์” เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบการเรียนคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit Bank)
 • 033-4กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


034 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • 035-1บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • 035-2การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 • 035-3โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านทางระบบ ออนไลน์MEET
 • 035-4 Anti Corruption campaign President
 • 035-5อธิการบดีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)2565 YouTube

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 • 036-1 คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 036-2 แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ITA1-3_NSRU (1)
 • 036-3แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • 037-1รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การเสริมวัฒนธรรมในองค์กร


038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 • 038-1ประกาศนโนบายการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • 038-2ประกาศนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการให้หรือรับสินบนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • 038-3ประกาศเจตนารมณ์ตามนโนบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • 038-4ประกาศนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • 038-5ประกาศมาตรการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • 038-6ประกาศนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการ
 • 038-7ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
 • 038-8ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 038-9ประกาศมาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
 • 038-10อธิการบดีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)2565 YouTube
 • 038-11Anti Corruption campaign President

แผนป้องกันการทุจริต


039 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต

 • 039-1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 • 040-1รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

041 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี

 • 041-1รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • 042-1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • 043-1การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
 • 043-2โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านทางระบบ ออนไลน์MEET