ITA:Inteegrity and Transparency Assessmentรายละเอีบดภาพกิจกรรม

ITA:Inteegrity and Transparency Assessmentthumb1
โครงการอบรม “การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”
2017-12-26 02:23:43

การเสวนาให้ความรู้ในเรื่อง “การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” และการเสวนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ และทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต วิทยากรโดย บุคลากร จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครสวรรค์

ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยมการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 
รายละเอียด