IMG-LOGO

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1 กุมภาพันธ์ 2566
IMG

สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยการแสกนคิวอาร์โค้ด หรือทาง https://itas.nacc.go.th/go/iit/sal89m รหัสหน่วยงาน 4dc064