IMG-LOGO

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

31 มกราคม 2566
IMG

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยการแสกนคิวอาร์โค้ด หรือทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/sal89m