IMG-LOGO

บุคลากร มร.นว. ร่วมอบรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ขับเคลื่อนนโยบาย ไม่รับของขวัญและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

11 กุมภาพันธ์ 2565
IMG

10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมอบรมการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจในกรอบการประเมิน ITA สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการอภิปรายเรื่อง ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ “การขับเคลื่อนนโยบายเรื่อง การไม่รับของขวัญ” วิทยากรโดย นางชนานันท์ พูลเกลี้ยง จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ และการอภิปรายเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือแบบวัด OIT และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน หรือแบบวัด IIT วิทยากรโดย นางขวัญฤทัย ฤทธิ์เรืองเดช จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ #100ปีราชภัฏนครสวรรค์ #มหาวิทยาลัย #ราชภัฏ #นครสวรรค์ ------------------------------------------------------