IMG-LOGO

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

16 มีนาคม 2566
IMG

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น8 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทางคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมกันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อสร้างความรับรู้ร่วมถึงเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารสูงสุดว่าด้วยปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.เพื่อสร้างความร่วมมือและส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขและปราบปรามปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 3.เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 4. เพื่อกำหนดนโยบายหรือทิศทางของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสสอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 5.เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเนื่องเรียบร้อยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของบุคคลในมหาวิทยาลัย 6.เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU ) ว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมกับแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต้านโกง #ช่างภาพตากล้องอาสา #งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #หน่วยงานตรวจสอบภายใน