IMG-LOGO

ประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

16 เมษายน 2564
IMG

ประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายจัดเตรียมหลักฐาน เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแลผู้รับผิดชอบสำหรับข้อมูลในกานการเข้าร่วมการประเมินณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์