IMG-LOGO

พิธีข้อตกลงทำความร่วมมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

9 เมษายน 2564
IMG

วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก ของมหาวิทยาลัยฯร่วมกันลงนามว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีข้อตกลงดังนี้ 1.สร้างความรับรู้และเจตจำนงค์กับผู้บริหารสูงสุด ว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยโปร่งใส 2.เพื่อสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการความร่วมมือการแก้ไขปราบปรามการทุจริต 3. เพื่อแสดงถึงการมีส่วนรวมของผู้บริหารสูงสุด ในความสำคัญและปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม 4.เพื่อกำหนดนโยบายหรือทิศทางมหาวิทยาลัย 5. เพื่อกำหนดปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับลายละเอียดเรื่องความโปร่งใส 6.เพื่อวัฒนธรรมให้กับองค์กร ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯให้มีทัศนคติค่านิยมในกรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯพ้อมใจในการแสดงเจตนารมณ์การปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 14 ชั้น 8