ITA:Inteegrity and Transparency Assessmentข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ITA:Inteegrity and Transparency Assessment


thumb1
โครงการเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย
2019-06-24 14:16:28

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2560 และลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ในการนี้มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการจัดโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดจัดโครงการอบรม “การเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย” ขึ้นในวันพุธที่ 20 มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมคือผู้บริหาร บุคลากรด้านการเงินการคลัง และการพัสดุของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งจะดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3thumb1
การจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-06-24 14:06:36

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผู้บริหารหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้ง ๑๒ หน่วยงาน ได้มีความเห็นชอบร่วมกันในความร่วมมือที่จะส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และประสานงาน ในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยมีส่วนสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ให้สังคมไทยมีทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาการศึกษา การสร้างผลงานทางวิชาการ ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต จึงลงนามร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันพุธที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. thumb1
การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-06-24 14:09:54

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในองค์กรเพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริตในระดับหน่วยงาน จึงดำเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และดำเนินการจัดโครงการอบรม เรื่อง “การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยมการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมคือคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คน
จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3thumb1
โครงการ วัยใส ใจสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น
2019-06-24 13:53:20

สาขาวิชารัฐศาสตร์ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง และคณะนักศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ  พิพิภัณฑ์ ต้านโกง สำนักงาน ปปช. จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ thumb1
โครงการส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น”
2019-06-24 14:14:45

โครงการส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์      
ซื่อสัตย์ โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร ในการปฏิบัติงานอย่างคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ ซึ่งโครงการส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น”  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณ อย่างมีคุณธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีจรรยาบรรณนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรทุกคนควรตระหนักถึง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเริ่มสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต โดยถือประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสำคัญ ภายใต้จรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนสืบไป

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมคือผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จำนวน ๑๐๐ คน จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓thumb1
การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-06-24 14:03:04

“การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”

การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คณะผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
       โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมคือผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา
จำนวน ๑๕๐ คน จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓


ทั้งหมด 6  รายการแสดงหน้าละ 10 รายการ หน้าที่ [ 1 ]