ITA:Inteegrity and Transparency Assessmentรายละเอีบดข่าว

ITA:Inteegrity and Transparency Assessmentthumb1
การจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-06-24 14:06:36

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผู้บริหารหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้ง ๑๒ หน่วยงาน ได้มีความเห็นชอบร่วมกันในความร่วมมือที่จะส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และประสานงาน ในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยมีส่วนสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ให้สังคมไทยมีทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาการศึกษา การสร้างผลงานทางวิชาการ ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต จึงลงนามร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันพุธที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.