ITA:Inteegrity and Transparency Assessmentรายละเอีบดข่าว

ITA:Inteegrity and Transparency Assessmentthumb1
การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-06-24 14:09:54

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในองค์กรเพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริตในระดับหน่วยงาน จึงดำเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และดำเนินการจัดโครงการอบรม เรื่อง “การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยมการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมคือคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คน
จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3