IMG-LOGO

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

31 มกราคม 2566
IMG

วันที่ 26 มกราคม 2566 นำโดยอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตุในการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจการประเมินคุณธรรมและควาฒโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้นักศึกษา (EIT) และส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตเพื่อแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) โดยได้รับเกียรติจาก คุณธัญญา ชำนินอก เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต่อต้านการคอรัปชั่นและการทุจริต