IMG-LOGO

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่1/2566

31 มกราคม 2566
IMG

วันที่ 10 มกราคม 2566 นำโดยผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์และรณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับ “งดรับ งดให้ ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่” พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา 15.00 น. พร้อมกับการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566