IMG-LOGO

โครงการ “การเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย”

18 กุมภาพันธ์ 2564
IMG

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2560 และลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ในการนี้มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการจัดโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดจัดโครงการอบรม “การเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย” ขึ้นในวันพุธที่ 20 มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)