ITA:Inteegrity and Transparency Assessmentประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

ITA:Inteegrity and Transparency Assessment


thumb1
โครงการ “การเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย”
2019-04-10 13:20:55

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2560 และลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ในการนี้มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการจัดโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดจัดโครงการอบรม “การเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย” ขึ้นในวันพุธที่ 20 มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)thumb1
โครงการอบรม “การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”
2017-12-26 02:23:43

การเสวนาให้ความรู้ในเรื่อง “การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” และการเสวนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ และทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต วิทยากรโดย บุคลากร จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครสวรรค์

ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยมการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 thumb1
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-12-26 02:23:33

วันที่ 24 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรม “การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานว่า โครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเพื่อปลูกฝังค่านิยมบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต

ก่อนการอบรมได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และได้รับเกียรติจากนายประทีป จูฑะศร ผู้อำนวยการ ป.ป.ช. นครสวรรค์ ร่วมลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย

จากนั้นเป็นการเสวนาให้ความรู้ในเรื่อง “การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” และการเสวนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ และทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต วิทยากรโดย บุคลากร จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครสวรรค์

 


ทั้งหมด 3  รายการแสดงหน้าละ 10 รายการ หน้าที่ [ 1 ]